دوفصلنامه تخصصی معارف اسلامی و مدیریت

Journal of Islamic Education and Management

دوفصلنامه تخصصی معارف اسلامی و مدیریت توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه منتشر می شود.

این نشریه در سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرده است.