آقای دکتر Mojtaba AmiriMajd

Dr. Mojtaba AmiriMajd

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (120320)

36
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers