آقای دکتر Asghar Jafari

Dr. Asghar Jafari

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (446636)

49
50
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers