آقای دکتر Maghsoud Farastkhah

Dr. Maghsoud Farastkhah

استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179031)

12
80
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers