آقای Sardar Mohammadi

Sardar Mohammadi

استادیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178703)

15
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers