آقای دکتر Mohammad Khabiri

Dr. Mohammad Khabiri

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183909)

27
68
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers