آقای دکتر Mohammad Reza Mehrgan

Dr. Mohammad Reza Mehrgan

استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186188)

33
83
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers