آقای دکتر Hamid Rashedi

Dr. Hamid Rashedi

استاد گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183179)

29
14
37

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers