آقای دکتر Mohammad Jafar Habibzadeh

Dr. Mohammad Jafar Habibzadeh

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (265416)

2
43

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers