آقای دکتر Afshin Danehkar

Dr. Afshin Danehkar

استاد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (9352)

163
97
1
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers