آقای دکتر Javad Vahidi

Dr. Javad Vahidi

دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184491)

78
15
23

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers