آقای دکتر Reza Shajie

Dr. Reza Shajie

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185932)

30
21
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers