آقای دکتر Seyyed Mohammad Kashef

Dr. Seyyed Mohammad Kashef

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308614)

40
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers