آقای دکتر Gholamreza Nabi-Bidhendi

Dr. Gholamreza Nabi-Bidhendi

استاد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (271705)

145
88
33

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers