آقای دکتر Reza Mehrafarin

Dr. Reza Mehrafarin

استاد تمام دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240718)

17
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers