آقای دکتر Ebrahim Omidvar

Dr. Ebrahim Omidvar

استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292616)

19
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers