آقای دکتر Mahmoud Mani

Dr. Mahmoud Mani

استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (335111)

55
13
1
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers