آقای دکتر Sattar Hashemi

Dr. Sattar Hashemi

استاد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407403)

37
5
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers