آقای دکتر Rahmatolah Marzoghi

Dr. Rahmatolah Marzoghi

استاد تمام مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307835)

38
85
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers