آقای دکتر Mohammad Nabipour

Dr. Mohammad Nabipour

استاد مدعو

فرد مهم علمی - Researcher ID: (4552)

22
1
1
4
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

  • تی تی دژ،امید. سید محمد حسین تائب موسوی و محمد نبی پور. "ارزیابی و اولویت بندی سیستم های حمل و نقل هوشمند در جهت ارتقای حمل و نقل جاده ای کالا (مطالعه موردی: بندر امیرآباد)". نشریه فناوری حمل و نقل ،سال دهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، ص 13. (1394)

Books

  • کتاب معرفی و ممیزی تسهیلات عابرپیاده (انتشارات دانشگاه شمال) - 1395 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور مترآ (منشور تردد آمارد) (1395-1397)
  • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه شمال در مقطع کارشناسی ارشد رشته حمل و نقل (1394-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه شمال در مقطع کارشناسی (1397-1397)