هدایت کارگرشورکی

کارشناس استانداری یزد

Researcher ID: (461656)

39
9
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو کانون تفکر توسعه مدیریت سرمایه انسانی

Conference Papers

Journal Papers