آقای دکتر Hooman Ravanbakhsh

Dr. Hooman Ravanbakhsh

استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (466997)

26
17
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers