آقای دکتر Mehdi Nasr Esfahani

Dr. Mehdi Nasr Esfahani

استاد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (481244)

78
32
43
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs