آقای دکتر Hasan Gharibi

Dr. Hasan Gharibi

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (491130)

15
23
1

Assistant Professor, University of Kurdistan.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان (تاکنون)