آقای دکتر Shahnam Abolghasemi

Dr. Shahnam Abolghasemi

دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493558)

28
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience