آقای دکتر SeyedHamidReza Pasandideh

Dr. SeyedHamidReza Pasandideh

دانشیار دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (501226)

65
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers