آقای دکتر Mehdi Shafieefar

Dr. Mehdi Shafieefar

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (9864)

132
20
2
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers