آقای دکتر Ahmad Jalaliyan

Dr. Ahmad Jalaliyan

استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183289)

133
78
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers