مقایسه روش های روندیابی سیل در مخزن و انتخاب روش برتر

Publish Year:

1390

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

3,714

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCHP03_300

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1391

Abstract:

ایجاد تعادل بین روانابهای سطحی، آب مورد نیاز و کنترل نوسانات فصلی، احداث مخازن ذخیره آب را اجتنا بناپذیر کرده است. سدها به دلیل دارا بودن قابلیت ذخیره و کنترل آب، نقش بسزائی در رابطه با اهداف فو قالذکر دارند. گسترش سدها، هزینه احداث آ نها، همچنین اهمیت طراحی و رعایت نکات فنی در آ نها، مسئله حفاظت سازه اصلی سد و تأسیات وابسته به آن را دو چندان م یکند. در این رابطه سرریز به عنوان یک پارامتر حفاظ تکننده سازه اصلی در برابر عبور ایمن حداکثر سیل محتمل اهمیت بیشتری داشته و بایستی در طراحی آن مسائل هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و اقتصادی را مد نظر قرار داد. رون دیابی سیل در مخزن جهت محاسبه تغییرات دبی خروجی از مخزن، با استفاده از معادله پیوستگی جریان و خصوصیات هندسی سرریز ( ارتفاع تاج و طول سرریز) صورت پذیرفت و نسبت به انتخاب روش برتر رون دیابی سیل در مخزن اقدام گردید. در این مطالعه رو شهای مختلف رون دیابی سیل درمخزن اعم از رو شهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی مورد ارزیابیقرار گرفت هاند و با توجه به نتایج حاصله، روش تفاض لهای محدود و روش رون دیابی ران گکوتای مرتب هچهار انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتهاند. در این تحقیق حل تحلیلی روندیابی در مخزن برای یک حالت خاص ابداع شد. با این حل تحلیلی می توان دقت رو شهای مختلف عددی روندیابی در مخزن را ارزیابی کرد. رو شهای انتخاب شده با حل مثال عددی و متغییر بودن نموهای زمانی مختلف و حل مثال تحلیلی ابداع شده مقایسه و نسبت به انتخاب روش برتر اقدام شد.

Keywords:

Authors

رحیم علیمحمدی

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

حسینمحمدولی سامانی
حسین محمدولی سامانی

استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز