مروری بر بازارهای بیمه خرد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 222

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BIRJ-2-22_004

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

یکی از اهداف صریح سیاست عمومی دولتچین، افزایش سطح نفوذ بیمه در اقتصاد است.با این حال، هیچ داده یا اطلاعاتی در خصوصنقش احتمالی بیمه ی خرد در بازار وجود نداردو شرکت های بیمه ی فعال در این کشور، آنرا چندان در بین کالاها و خدمات قابل ارائهخود قرار نمی دهند. علی رغم این موضوع،بیمه نامه های عمری (زندگی) وجود دارند کهمرتبط با وام های خرد بوده و علیرغم رشداندک، از طریق سیستم پستی، موسسات اعتبارخرد و شرکت های تعاونی روستایی معاملهمی شوند. دیگر کسب و کارهای شخصی بیمهخرد هم از طریق آنچه ما با نام هیئت مردمی می شناسیم، صورت می پذیرد.در کشور چین ابتکارات مداوم و روبه رشدیوجود دارد که می تواند در آینده برای افزایشنفوذ بیمه خرد در این کشور مورد استفادهقرار گیرد. برای مثال، در سال ۲۰۱۸ شرکتفناوری ژان گآن یک بستر دیجیتالی بیمهسلامت فناوری اطلاعات را برای صنعتبیمه چین را ه اندازی کرد که از الگوریتم های هوش مصنوعی استفاده می کند. این شرکتیک پایگاه داده بالینی را تجمیع و مورد استفادهقرار می دهد که این قابلیت را به ندرت، ازطرق دیگری در دسترس شرکت های بیمهقرار می دهد. این پایگاه داده می تواند برایقیمت گذاری بیمه های خرد بسیار مفیدباشد؛ زیرا دارای قابلیت دسترسی به سوابق وپرونده های پزشکی و ارائه داده های مربوطبه فهرست راهنمای پزشکی و بیمارستان ها وهمچنین سایر خدمات اینچنینی است.

Authors

محیا عباسی

مترجم، کارشناس وابسته پژوهشکده بیمه