مقالات Research in Theoretical Politics، دوره 12، شماره 23