خانم دکتر Rezvan Hejazi

Dr. Rezvan Hejazi

استاد دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178510)

50
111
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن حسابداری ایران

Conference Papers

Journal Papers