آقای دکتر Akbar Hassanpoor

Dr. Akbar Hassanpoor

دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487031)

17
91
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers