دوفصلنامه هیدروفیزیک

Hydrophysics

دوفصلنامه علمی- پژوهشی هیدروفیزیک توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر و با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته، در زمینه های تخصصی زیر منتشر می شود. در همین راستا، از کلیه اندیشمندان، صاحبنظران، پژوهشگران و دانشجویان گرامی دعوت می شود، نتایج تحقیقات خود را برای چاپ و انتشار در نشریه ارسال نمایند.

این نشریه در آخرین ارزیابی وزارت علوم در سال ۱۳۹۸، رتبه "ب" را کسب نموده است.

الف: زمینه های تخصصی :

فیزیک دریا، آکوستیک و صوت، انتشار امواج آکوستیکی، الکترومغناطیسی و...، لیزرآکوستیک، اپتوآکوستیک، مبدل ها و ترانسدیوسرها، مخابرات زیرآب، پردازش سیگنال و تصویر، آشکارش و تخمین، سونار، محیط دریا واکتشاف از طریق امواج.

ب: مقالات قابل پذیرش:

مقالات پژوهشی بدیع: حاوی نتایج بدست آمده از مطالعات و پژوهش های علمی و کاربردی.

مقالات مروری: شامل گردآوری نتایج غالب مطالعات قبلی در موضوعی مشخص که نویسنده به واسطه تخصص ویژه خود، گردآوری کاملی انجام داده و در خصوص موضوعات اظهار نظر می کند. در این نوع مقالات که به دعوت سردبیر توسط صاحبنظران نگاشته می شود، حداقل ۳۰ مرجع مورد استفاده قرار می گیرد که حداقل ۱۰% آنها متعلق به خود نویسنده است.

مقالات کوتاه: شامل یادداشت های فنی، گزارش های مختصر فنی و مقالات نقدکننده است که معمولا در۲ الی۳ صفحه و با رعایت کلیه اصول مقاله نویسی، نگاشته می شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات