دوفصلنامه پیشرفتهای نوین در اموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی

Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics

دوفصلنامه پیشرفتهای نوین در اموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی توسط سید فواد ابراهیمی در حوزه زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند مقالات انگلیسی خود را به دبیرخانه این نشریه ارسال نمایند.