مقالات Journal of Mining and Environment، دوره 6، شماره 1