فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران

Scientific Quarterly Journal of Iranian Association of Engineering geology

نشریه زمین‌شناسی مهندسی ایران نشریه علمی- پژوهشی متعلق به انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران است. مجوز این نشریه در سال ۱۳۹۲ به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر گردید و با همت مرحوم دکتر قیومیان راه اندازی شد. هدف نشریه زمین شناسی مهندسی چاپ مقالات بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مرتبط با زمین‌شناسی مهندسی، مهندسی محیط زیست، خصوصیات مهندسی مصالح سنگی و خاکی، مخاطرات لرزه ای، آمایشات برجا و اکتشافات زیر سطحی، زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی، ژئومکانیک مخازن هیدروکربونی و موارد مشابه می باشد. در حال حاضر نشریه زمین شناسی مهندسی بصورت دو فصلنامه منتشر می گردد و علاوه بر مقالات پژوهشی و علاوه بر مقالات پژوهشی دستاورد های تجربی دستاورد های تجربی مطالعات موردی را بصورت یادداشت تحقیقاتی چاپ می نماید.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات