مقالات Iranian Journal of Engineering Education، دوره 24، شماره 93