خانم Matineh Ebadi

Matineh Ebadi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (116548)

12
16
6
2
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

  • اثربخشی نقاشی درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرشهای ناکارآمد، اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی در دانش آموزان با اختلالات اضطراب امتحان (1401)
  • مدلیابی علی غربالگریهای سرطان پستان بر اساس اضطراب بیماری و سواد سرطان: نقش میانجی تاب آوری روانشناختی (1401)
  • تدوین مدل علی ولع مصرف غذا براساس الگوی ارتباطی خانواده و خودآگاهی شناختی با میانجیگری تنظیم رفتاری هیجان در دانش آموزان با اضافه وزن (1400)
  • طراحی و آزمون مدل علی خشونت خانگی براساس ذهن خوانی از طریق چشم، دوسوگرایی ابراز هیجان و بدرفتاری روانشناختی دوران کودکی با میانجیگری کیفیت رابطه زناشویی در زنان آسیب دیده (1400)
  • تدوین معادلات ساختاری آشفتگی رابطه زناشویی براساس انگ ناباروری و بازشناسی بیان چهره ای هیجان: نقش میانجی پرخاشگری ارتباطی در زنان نابارور (1400)
  • طراحی و آزمون مدل سازگاری تحصیلی براساس تنظیم رفتاری هیجان، ازخودبیگانگی تحصیلی و فشار اجتماعی با نقش میانجی ذهن آگاهی در دانش آموزان بی سرپرست و بد سرپرست (1399)

Books

  • کتاب مشکلات يادگيري و توجه در دوران کودکي (آوای نور) - 1400 - Persian
  • کتاب مباني نظري و مداخلات درماني فرسودگي تحصيلي (محقق اردبیلی) - 1399 - Persian

Education

جوایز و افتخارات

  • عضو بنیاد ملی نخبگان (1401)