آقای دکتر Sajjad Basharpoor

Dr. Sajjad Basharpoor

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186880)

147
120
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers