آقای دکتر Sajjad Basharpoor

Dr. Sajjad Basharpoor

استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186880)

173
189
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers