آقای دکتر Morteza Naghipoor

Dr. Morteza Naghipoor

عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176309)

226
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers