آقای دکتر Manouchehr Vosoughi

Dr. Manouchehr Vosoughi

استاد ،دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176405)

72
25
14
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs