خانم دکتر Zahra Emam-Djomeh

Dr. Zahra Emam-Djomeh

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182583)

72
29
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers