آقای دکتر Mohammad Jafar Tarokh

Dr. Mohammad Jafar Tarokh

استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177152)

75
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers