آقای دکتر Houman Liaghati

Dr. Houman Liaghati

استاد پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177191)

21
24
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers