آقای دکتر Mohammad Hossein Agh Khani

Dr. Mohammad Hossein Agh Khani

استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180503)

94
59
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers