آقای دکتر Mohamad Ghorbani

Dr. Mohamad Ghorbani

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180807)

59
107
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs