آقای Saied Jafari

Saied Jafari

دانشگاه باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177679)

40
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers