آقای دکتر Abdolmajid Jalaee

Dr. Abdolmajid Jalaee

استاد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185656)

26
69
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers