آقای پروفسور Mohammad Namazi

Prof. Mohammad Namazi

استاد، گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178579)

9
83
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers